Nästa steg för projektet Ginnungagap i Djursholm

Nu fortsätter planeringen av två vårdboenden vid Vendevägen i Djursholm. I november 2021 vann detaljplanen för kvarteret Ginnungagap laga kraft. Nu är nästa steg i processen ansökan om bygglov. Här sammanfattar vi projektet.

Kommunens strävan är att invånare ska kunna bo kvar i hemkommunen även på äldre dagar, men det saknas vård- och omsorgsplatser inom Danderyds gränser. Därför planeras det för ett korttidsboende och ett vård- och omsorgsboende. Byggherrar för de två projekten är Danderyds kommuns fastighetsavdelning, på uppdrag av fastighetsnämnden, samt Vectura Fastigheter.

Dialog har satt ton för utformning

Målbilden är två boenden i samklang med varandra och omgivningen. För att lyssna in invånare och närboende genomfördes därför under höst och vinter 2020/2021 en digital medborgardialog.

Resultatet har lagt grunden för de två projektens gemensamma gestaltningsprinciper.

Ett av flera styrande dokument för arkitekterna att förhålla sig till. Annat att ta hänsyn är detaljplanen, miljöbyggnadskrav, verksamhetens krav och behov samt ekonomisk och byggteknisk genomförbarhet.

Hur ska det se ut?

Genom dialogen blev tre teman särskilt tydliga. Bland deltagarna fanns en önskan om varierad gestaltning, en omsorg om detaljerna samt en önskan om att det blir en ”bekant nykomling”. Det vill säga att den nya bebyggelsen ska passa in i sin närmiljö, i sin historiska kontext.

Inom kort kommer en illustration, som visar hur det är tänkt, upp på projektets webbplats.
Ta del av gestaltningsprinciperna här!

Vad säger arkitekterna om gestaltningsarbetet i projektet?

"Förutsättningen med gestaltningsprinciperna har varit särskiljande och påverkande genom att vi kunnat gå mer ”rakt på” i gestaltningsprocessen. Normalt börjar ett utformningsarbete med ett ganska brett sökande efter en ledande princip, i detta fall fanns den given som en förutsättning.

Nu var den styrande principen vald och därmed uteslöts andra tänkbara val. Den styrda processen har resulterat i strävan efter småskalighet och efter en tydlig bostadskaraktör. Samma sak gäller strävan efter en arkitektur med en tydlig historisk koppling.

Upplägget har gett invånarna en möjlighet att ha inflytande när det gäller närmiljön; ett demokratiskt stadsbyggande. För projekten är förhoppningen att det kan bidra till en ökad acceptans bland närboende. Byggnaderna och deras grannar ska leva tillsammans i många år och processen med dialog tror vi skapar förutsättningar för en harmonisk samexistens över tid.”

Nästa steg

Nu fortsätter arbetet inför ansökan om bygglov. Den preliminära planen är att byggstart ska kunna ske höst 2022, förutsatt att bygglovsprocessen går enligt plan.

Länk till MyNewsdesk