Ett år efter invigning av vård- och omsorgsboendet och förskolan Solhem under Covid-19

Riham Mustafa Fastighetsförvaltare på Vectura tillsammans med Madeleine Bjurelid enhetschef på vård- och omsorgsboendet Solhem.

Ambitionerna var höga, men pandemin har bromsat planerna. På Solhemstomten i Mönsterås skulle barn möta äldre i en fastighet utvecklad för samverkan. Nu berättar rektor Annika Kristiansson på förskolan och enhetschefen Madeleine Bjurelid på vård- och omsorgsboendet hur det första året har varit och hur man ser på framtiden i de nya lokalerna.

Vecturas fastighetsförvaltare Riham Mustafa besökte verksamheterna i Mönsterås drygt ett år efter inflyttning för att se hur de trivs i fastigheten. Efter ett år med pandemi, som inte blev som någon kunde förutspå, ser verksamheterna ljusare på framtiden och potentialen i fastigheten.

Under november 2018 togs det första spadtaget under ekarna på Solhemstomten i Mönsterås. En glädjens dag där Vectura och Mönsterås kommun såg fram emot en fastighet som skulle skapa möten och relationer över generationsgränserna. En plats där både barn och äldre skulle dela ytor, öppna upp för samverkan och skapa flöden mellan de olika varsamheterna.

Under mars 2020 kunde både barn och äldre börja vistas i fastigheten Smörblomman på Solhemstomten. Här driver idag Mönsterås kommun ett vård- och omsorgsboende om 40 lägenheter samt en förskola för 80 barn. Den integrerade samhällsfastigheten utvecklades för samutnyttjande av verksamheternas kontorsytor såväl som storkök och innergård. Barn och äldre i samma byggnad skulle ge möjlighet till gemensamma måltider och utevistelser i trevliga miljöer.

Efter ett år i fastigheten. Hur trivs ni?

”Vi trivs otroligt bra i fastigheten, lokalerna är ljusa och fräscha och uppfyller de behov vi har i verksamheten. Stora personalytor, planeringsrum och möjlighet till konferensrum som inte är så vanligt för förskolor i kommunen. Stort ljusinsläpp i förskolans lokaler. Bra indelning och planering av rummen med stora ytor men även möjlighet till att använda de små rummen om man behöver dela upp sig, säger Annika Kristiansson.”

En uppskattad plats för båda verksamheterna är den stora innergården. Gården har separata avskiljbara delar för barnen och för de äldre. Tanken var att verksamheterna skulle kunna samutnyttja delar av gården, växthus, odlingar, pergola och utegym.

”Innergården är toppen. Vi kan exempelvis öppna upp innegården för dementa.”

”Det bygger på att förskolan och äldreboendet gör saker tillsammans. Att båda använder växthus, grillplats, men att det samtidigt är avgränsat, med närhet till förskolan.


På innergården turas vi om att använda blomlådorna och växthus i nuläget, men sedan har vi en plan på att kunna använda platserna tillsammans, säger Madeleine Bjurelid.”


”Utegymmet har inte kunnat användas som planerat då vi inte kan samlas säger Madeleine Bjurelid.”

”En stor fördel på gården är de små innergårdarna på gården. Där kan man stänga in sig med de mindre barnen när alla barn är ute på gården. Ibland vill några av de äldre barnen leka ostört och väljer då att få stänga om sig och använda ytan på den inre gården själva, säger Annika Kristiansson.”


Mönsterås Träbyggnadspris 2020 tilldelats Vectura då förskolan Solhelm har ett tydligt genomgående trätema med inslag av trä i stommen såväl som i utemiljön. Byggnaden har även ett tydligt miljötänk med hög energieffektivitet och sedumtak.

”Positivt att det genomgående är trämaterial vilket förskolan har fått mycket positiv feedback på både från vårdnadshavare och andra, säger Annika Kristiansson.”


Samutnyttjar ni några ytor med idag?

Nej det har inte blivit så. Endast träffats på distans på håll. Personalmässigt nyttjar båda verksamheterna konferenslokalen. Personalrummet som skulle nyttjats av båda verksamheterna nyttjas bara av förskolan, säger Annika Kristiansson.”

Det är jättebra med förskolan intill egentligen. Allt bygger på samverkan och att skapa bra flöde i huset, men vi fick istället stänga av. Plazan skulle exempelvis vara till för båda verksamheterna.

LSS Cafét har inte öppnat än som det var tänkt. Vi hoppas kunna öppna efter sommaren. Tanken var att cafét skulle varit öppet för huset och anhöriga, förse huset med fika och frallor inför personalmöten, säger Madeleine Bjurelid”


”Möjligheten att tänka lite annorlunda runt innemiljön för de äldre barnen eftersom att de äter i matsalen alla sina mål. Vi har därför byggt upp en skapandeateljé och en musik och dramaateljé som delas av två barngrupper. Det skapar ett gemensamt tänk och ett öppet klimat mellan avdelningarna, säger Annika Kristiansson.”


Kan visionen bli verklighet?

”Bra sammansättning med att ha närhet mellan förskola och äldreboende. Covid har dock begränsat våra visioner. Vi har haft vissa gemensamma sångstunder ute på gården och planerar även för att sätta igång odling i växthuset gemensamt, säger Annika Kristiansson.”

”Under påsk kom barnen och sjöng för oss på avstånd och under alla hjärtansdag fick vi personliga alla hjärtans dagkort från barnen, säger Madeleine Bjurelid”


Trots över ett år med pandemi ser verksamheterna ljut på framtida samarbeten mellan verksamheterna.

Kan visionen bli verklighet?

Får vi ett större och mer naturligt samarbete framöver så tror jag verkligen att det bidrar till en ökad hälsa och sinnesstämning. Vi har skickat personliga kort till pensionärerna vid jul och påsk som barnen har ritat vilket har varit mycket uppskattat av de gamla, säger Annika Kristiansson.”

Inom ett år hoppas jag att vi gör mer. Det kommer skapa bättre hälsa och sinnesstämning, säger Madeleine Bjurelid.”
Länk till MyNewsdesk